Brunni: Mythenregion - Einsiedeln (Bergstation) - Holzegg

Höhe 1474m