Brunni: Mythenregion − Einsiedeln (Bergstation) − Holzegg

Höhe 1474m